Home » تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه by تورج اتابکی
تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه تورج اتابکی

تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه

تورج اتابکی

Published January 2008
ISBN :
286 pages
Enter the sum

 About the Book 

از نخستین برخوردهای ایران با غرب حدود دویست سال اصت که مسئله برخورد سنت و مدرنیته به یکی از دغدغههای اصلی دولتمردان، روشنفکران و جامعهی ایران بدل شده است. این کتاب برای اولین بار این مسئله را از زاویهای دیگر میکاود و به ریشههای تجدد آمرانه یا مدرنیتMoreاز نخستین برخوردهای ایران با غرب حدود دویست سال اصت که مسئله برخورد سنت و مدرنیته به یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان، روشنفکران و جامعه‌ی ایران بدل شده است. این کتاب برای اولین بار این مسئله را از زاویه‌ای دیگر می‌کاود و به ریشه‌های تجدد آمرانه یا مدرنیت از بالا می‌پردازد.